วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น